Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Dienstverlening en aansprakelijkheid eerstspeelgoed.nl

Artikel 5 – Klachtenregeling

Artikel 6 – Privacy en gebruik van klantdata

Artikel 7 – Diversen

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities

Algemene Voorwaarden: de hier omschreven algemene voorwaarden, ongeacht de manier waarop ze kenbaar worden gemaakt.

Webwinkel: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op de Website(s) van voordekidz.nl zijn producten toont.

Bezoeker: de natuurlijke persoon die de website van voordekidz.nl bezoekt.

Productinformatie: informatie met betrekking tot het product, de prijs en de organisatie van aangesloten webwinkel, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen een logo of merk van de webwinkel en een hyperlink naar de website van de webwinkel, welke informatie wordt geplaatst op de Website.

Dag: kalenderdag.

Website(s): de website (inclusief alle subdomeinen) voordekidz.nl en (affiliate)websites van voordekidz.nl

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

voordekidz.nl
Vestigingsadres (geen bezoekadres):
Kolfstraat 8
9717GR GRONINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 12 november 2015

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1    Deze voorwaarden (hierna: “ Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de website voordekidz.nl.

3.2    Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.4    Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van voordekidz.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door voordekidz.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3.5    voordekidz.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra deze op de Website(s) zijn gepubliceerd.

Artikel 4 – Dienstverlening en aansprakelijkheid eerstspeelgoed.nl

4.1    voordekidz.nl biedt slechts een online platform dat Webwinkels in staat stelt om producten aan te bieden en Bezoekers in staat stelt deze te bekijken. Bezoeker erkent dat een eventuele Koopovereenkomst tot stand komt tussen Bezoeker en aangesloten Webwinkel (de derde partij die het product/ de producten via de Website(s) presenteert) en dat voordekidz.nl geen partij bij de Koopovereenkomst is en/of wordt. voordekidz.nl garandeert niet dat aangesloten Webwinkels daadwerkelijk, volledig en/of correct uitvoering geven aan de (koop)overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

4.2    voordekidz.nl kan geen controle uitoefenen over en biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de Productinformatie en/of de kwaliteit of veiligheid van producten die Bezoeker van aangesloten Webwinkels afneemt na te zijn doorverwezen door voordekidz.nl naar de Webwinkel, en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

4.3    voordekidz.nl is jegens Bezoeker op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van een aangesloten Webwinkel in nakoming van de Koopovereenkomst en/of voor enig ander doen of nalaten door de aangesloten Webwinkel.

4.4    voordekidz.nl streeft ernaar de meest actuele Productinformatie te plaatsen op Website(s). Het kan echter voorkomen dat het een aantal dagen duurt voordat de meest actuele Productinformatie daadwerkelijk geplaatst wordt. eerstspeelgoed.nl is niet aansprakelijk voor de eventueel nadelige gevolgen hiervan.

4.5    voordekidz.nl kan niet garanderen dat Bezoeker te allen tijde gebruik kan maken van de Website(s) en de dienstverlening van voordekidz.nl. voordekidz.nl staat er niet voor in dat de Website(s) altijd beschikbaar is/zijn en ongestoord werkt/werken. Storingen in de Website(s) en de dienstverlening kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internetverbindingen of in het elektriciteitsnetwerk. voordekidz.nl is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren functioneren van de Website(s).

4.6    voordekidz.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de Website(s) (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de dienstverlening.

4.7    voordekidz.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website(s) aan te brengen.

4.8    voordekidz.nl is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van aangesloten Webwinkels op de Website(s) te wijzigen of op te schorten.

4. 9    voordekidz.nl is gerechtigd om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.

Artikel 5 – Klachtenregeling

5.1    Indien Bezoeker een klacht heeft, mag Bezoeker de klacht melden bij voordekidz.nl door een e-mail te sturen naar info@voordekidz.nl o.v.v. “klacht”.

5.2    Bij voordekidz.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door eerstspeelgoed.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Bezoeker een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

Artikel 6 – Privacy en gebruik van klantdata

6.1    voordekidz.nl heeft het recht de klantdata te gebruiken om haar diensten naar Bezoeker te verbeteren. Persoonlijke gegevens van Bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Lees voor meer informatie het Privacy Statement van voordekidz.nl.

6.2    voordekidz.nl houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en overige privacywetgeving stellen. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

6.3    Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hebben Bezoekers het recht alle gegevens die voordekidz.nl over hen heeft verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@voordekidz.nl.

Artikel 7– Diversen

7.1    Wanneer door voordekidz.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. Bezoeker kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat voordekidz.nl de Algemene Voorwaarden op enig moment soepel toepast of heeft toegepast.

7.2    Indien een of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door voordekidz.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.

7.3    voordekidz.nl is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van aangesloten webwinkels niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

8.1    Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

8.2    Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Groningen.